Taishin Bank Foundation for Arts and Culture
中文版 Sitemap
About Us Taishin Arts Award Staff Training News & Events Community Project Contact
Taishin Arts Award
美工圖案 Eligibility
美工圖案 Previous Finalists
美工圖案 Previous Winners
2008-The 7th Annual Taishin Arts AwardsTaishin Finalists
IMG IMG
IMG IMG

相片
Capital Ballet, Taipei[ Surround ]
Premiere: 2008.10.10
Venue: Experimental Theatre, National Theatre
Founder: Chin-Fong HSU
Choreographer: Tsui-Shuang LAI
Lighting Executor: Po-Hung SHEN
Picture Producer: Tsui-Shuang LAI
Dancers: Wen-Ping LI, Min-Zhi KAO, Lin-Yu HUANG, Chih-Lin WEI, Yen-Wen HUANG, Fang-Ling KUO, Yi-Chen HUNG
Photo: Chiminne
+ Read More  + Movie
Chun-Hsien Wu[ Double C "Reflex" ]
Premiere: 2008.5.16
Venue: Experimental Theatre, National Theatre
Choreographer: Chun-Hsien WU
Composer: Christoph Iacono
Lighting Design: Jens Piske
Costume Design: Eva Droste-Wagner
Dancers: I-Fen LIN, Fa-Hsuan CHEN, Chrystel Guillebeaud, Anne JUNG
Organized by: National Chiang ai-Shek Cultural Center
Photo: J. D. Woo (In studio), Till Bruhne (on stage)
+ Read More   + Movie
相片
相片
Shu-i Chou[ Visible City, People Filled with Air ]
Premiere: 2008.2.21
Venue: Taipei Artist Village
Concept/Choreographer: Shu-Yi CHOU
Dancers: Hsiao-Tzu TIEN, Ming-Hwa YEH, Kai-Yun CHEN, Yi-Ching LIAO, Nai-Hsuan YANG, Yu-Ju LIN, Yin-Ying LEE, Jui-Ping CHIEN, Chiu-Mioa KUO, Wei-Li HUAN
Photo: Chang-Chi CHENG
+ Read More
National Chinese Orchestra[ The Legendary Diva of the Taiwanese Opera Chiung-Chih Liao and NCO ]
Premiere: 2008.11.2
Venue: National Concert Hall
Liberttist: Ju-Fan SHIH
Director: Chun-Fan TAI
Composer: Liang-Hui LU
Composer for Voice: Ming-Feng KO
Cast: Chiung-Chih LIAO, Ya-Jan TSOU (as Young-Chiung CHIH & Yi-Chun)
Ching-Fan LI (as singer), Shu-Ching YANG (as Chu-Kuei), Pei-Ying LI (as Chen San & Wang Kuei), Chien-Chuan LI (as an elder woman)
Conductor: Yi-Jen WEN
Symphony: National Chinese Orchestra
Organized by: National Chiang Kai-Shek Cultural Center
Photo: Jia-Hui CHOU
+ Read More
相片
相片
The Party Theatre Group[ The Sky Crisis ]
Premiere: 2008.9.26
Venue: Guling St. Avant-garde Theatre
Producer: An-Chen CHIU
Director: Dan Chumley
Lighting: Zeng Yan-Ting ZENG
Costumer: Li-Zhen CHEN
Composer: Jeff
Comic Illustrator: Ke De-Feng KE
Mask Designer and Maker: De-Feng KE, Dan Chumley
Actors: An-Chen CHIU, Betsy LAN
Photo: Wen-Fa CHEN
+ Read More
Shakespeare's Wild Sisters Group[ Hsu Yen-Ling x Sylvia Plath ]
Premiere: 2008.4.17
Venue: Taipei National University of the Arts
Playwright: Man-Nung CHOU
Director: Baboo (Chun-Cheng LIAO)
Stage Design: Ruo-Shan LIANG
Lighting Design: Nuo-Hsing HUANG
Costume Design: Chieh-Jen HSIEH
Music Design: Chieh-Chi CHEN
Movement Design: Shu-Yi CHOU
Multi-media Design: Tung-Yen CHOU
Cast: Yen-Ling HSU, Xiao-Xiong ZHANG
Photo: Loki TSAI, Ping HSU, Ching-Yuan LIN, Yun-Wei CHEN
+ Read More
相片
  01 , 02    下一頁
TOP